REGULAMIN

 

§ 1

Definicje

 1. Firma - IT Promo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (91-074 Łódź), przy ulicy Pietrusińskiego 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000569401 ,NIP 7272796962, REGON 362143101 , kapitał zakładowy 5 000 PLN.
 2. Serwis – wymiarowanie3d.pl oraz 3dfigurki.pl strona internetowa, umieszczona pod adresem wymiarowanie3d.pl, www.3dfigurki.pl ,której operatorem jest Firma, za pomocą której Firma udostępnia usługi:
  1. wizualizacji 3D i wymiarowania Użytkowników,
  2. udostępniania portali z panelem Użytkownika (przechowywania danych Użytkowników)
  3. drukowania figurek 3d,
  4. doboru programów treningowych, dietetycznych oraz pozostałych
  5. prowadzenia sklepu internetowego oraz platformy wspierającej Posiadaczy;

skupiająca się na mierzeniu i wymiarowaniu sylwetek ludzkich, wizualizacji w 360 stopniach sylwetki, motywacji w treningu i odchudzaniu

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług wymiarowanie3d.pl, 3dfigurki.pl i posiada profil w serwisie i na Urządzeniu zawierający następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. hasło
  3. powtórz hasłoadres
  4. telefon
  5. wzrost
 3. Posiadacz – przedsiębiorca, który zakupił urządzenie Skaner 3D Body Tiger's World, korzysta z platformy web, aplikacji i innych, posiada licencję uprawniającą do korzystania z platformy web, m.in. przechowywania danych….
 4. Umowa – umowa o świadczeniu drogą elektroniczną usług wymiarowanie3d.pl, 3dfigurki.pl zawarta zgodnie z regulaminem, pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem oraz Firmą, a Posiadaczem o treści zgodnej z regulaminem.
 5. Abonament/Pakiet/Premium – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika usług, w tym: programy wymiarowania, fitness, dietetyczne, zamówienie figurek inne.
 6. Mikropłatność – opłata za korzystanie z Serwisu, wykonywanie skanów, zakup dostępu do filmów oraz programów, stanowiących zamknięte formuły, w zakresie: wymiarowanie, skanowanie, fitness, trening, dieta inne- płatności za pomocą karty kredytowej, payu lub/i inne.
 7. Urządzenie – Skaner 3D Body (cztery wersje Silver, Wings, Gold , Platinium)

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymiarowanie3d.pl ,3dfigurki.pl wymaga wyraźnego zaakceptowania treści Regulaminu.
 2. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystania skróconego panelu rejestrującego/logującego do Urządzenia podczas targów, konferencji, eventów, promocji Urządzenia i pobierania następujących danych Użytkowników:
  1. adres e-mail wraz z hasłem
  2. bryły 3D

które to dane Użytkownika, po zakończeniu opisanych wyżej targów, konferencji, eventów, promocji Urządzenia zostaną przeniesione przez Firmę do Serwisu i Użytkownik w pełni będzie mógł korzystać ztak założonego profilu po jego przeniesieniu. Nadto w przypadku akcji promocyjnych, targów, eventów, konferencji Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na publikację jego wizerunku na nośnikach reklamowych oraz materiałach promocyjnych Firmy, którą to zgodę może wycofać w dowolnym czasie przsyłac wiadomosc mailem z prośbą o wycofanie jego wizerunku z kampanii reklamowych.

 1. Firma zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu, w celu poprawy funkcjonowania, dodawania nowych funkcjonalności, przeprowadzenia konserwacji. O wyłączeniu Serwisu Firma poinformuje Użytkowników i Posiadaczy drogą mailową i/lub za pośrednictwem serwisów z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem
 2. Informacje publikowane przez Użytkowników oraz Posiadaczy w Serwisie, w tym komentarze, blogi i inne, są ich prywatnymi opiniami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz naruszenie tymi publikacjami jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba, która ukończyła 18 lat lub jest w wiek do 18 roku życia , ale pod warunkiem korzystania z serwisu za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy rejestrują dziecko w wieku do lat 18, niniejszym zgadzają się z Warunkami Regulaminu i w pełni je akceptuję oraz ponoszą pełną odpowiedzialność, jeśli dziecko naruszy lub uchyli jakiekolwiek warunki lub warunek niniejszego Serwisu oraz spowoduje jakąkolwiek szkodę Firma może zaprzestać udostępnianie Serwisu dla Użytkowników naruszających Regulamin. Przedstawiciele Posiadacza korzystający z Serwisu, oświadczają, że są upoważnieni do reprezentowania Posiadacza i akceptują Regulamin. Jeśli Firma uważa, że Posiadacz lub Użytkownik nie spełnia któregokolwiek wymagań Regulaminu, może zaprzestać udostępniania Serwisu i / lub Usług w trybie natychmiastowym.
 4. Umowa o świadczenie usług Serwisu zostaje zawarta z chwilą zarejestrowania się w Serwisie.
 5. Wymogiem prawidłowej rejestracji Użytkownika w Serwisie jest wpisanie podczas rejestracji i/lub logowania wszystkich koniecznych danych we wskazanych polach tj:
  1. hasło
  2. adres e-mail
  3. telefon
  4. wzrost
  5. adres korespondencyjny
  6. data urodzenia
 6. Dla rozszerzonych usług Serwisu konieczne jest podanie i uzupełnienie danych, które są niezbędne do wykonania usługi. W przypadku nie podania koniecznych danych Serwis może odmówić dostępu lub udostępnienia określonej usługi. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 7. Wszelkie dane podawane podczas rejestracji konta Użytkownika i konta Posiadacza, muszą być dokładne, kompletne i aktualne. Użytkownik i Posiadacz ma prawo zmienić, poprawić lub usunąć wszelkie informacje z konta.

 

§ 3

Usługi

 1. Korzystanie z usługi skanowania Urządzeniem jest procesem bezinwazyjnym, i bezpiecznym w toku normalnego użytkowania. Korzystanie z Urządzenia nie wymaga konsultacji z lekarzem. Firma informuje, że Użytkownik korzystający z Urządzenia przed rozpoczęciem korzystania z Urządzenia powinien wziąć pod uwagę, że korzystanie z niego wiąże się z koniecznością przebywania przez okres ok. 40 sekund na na talerzu obrotowym, który wykonuje 1 lub 2obroty przez okres ok 40 sekund. W takiej sytuacji to na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za stwierdzenie, czy nie istnieje ryzyko związane z korzystaniem z Urządzenia.
 2. Usługi, które są dostępne to: skanowanie ciała 3D dla potrzeb wymiarowania, motywacji, wsparcia treningu i odchudzania,wizualizacji sylwetki, wskazania proporcji sylwetki; skanowanie ciała 3D dla potrzeb wydruku rzeczywistych figurek 3D; skanowanie ciała dla potrzeb wskazania rozmiarów i inne podane w Serwisach.
 3. Materiały zamieszczone w Serwisie i usługi mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mają na celu zastąpienia relacji między Użytkownikiem a lekarzem lub innym podmiotem świadczącym usługi medyczne. Urządzenie nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu przepisów prawa. Firma nie jest podmiotem leczniczym lub świadczącym usługi medyczne i nie posiada wiedzy na temat diagnozowania, badania lub leczenia jakichkolwiek chorób lub określania wpływu jakiegokolwiek konkretnego ćwiczenia na stan zdrowia. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń i stosowania diety zalecanych przez Firmę za pośrednictwem Serwisu należy skonsultować się z lekarzem.
 4. Firma udostępnia Użytkownikowi serwis, na którym może oglądać, drukować, udostępniać i porównywać swoje wyniki skanowania. Wyniki skanowania każdego Użytkownika są bezpiecznie przechowywane na zabezpieczonych serwerach i udostępniane płatnie Użytkownikowi.
 5. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek zaleceń, otrzymanych za pośrednictwem Serwisu i / lub usług, Użytkownik winien wziąć pod uwagę swój stan zdrowia, wiek i płeć.
 6. Firma udostępnia tylko narzędzia, ułatwiające osiągnięcie pożądanych przez Użytkownika celów. Osiągnięcie pożądanych przez Użytkowników celów wymaga konsultacji z właściwym specjalistą lub lekarzem.
 7. Firma udostępnia narzędzie także do wykonywania skanów 3D w celach wydruku rzeczywistych figurek w dowolnie wybranych rozmiarach.
 8. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może nabyć usługę wykonania skanu własnego ciała i przygotowania unikatowego produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Użytkownika i służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dalej: Figurka) w postaci modelu 3d ciała Użytkownika
 9. W celu nabycia Figurki Użytkownik jest zobowiązany do udania się do jednego z punktów stacjonarnych Firmy, które są podane na stronie 3dfigurki.pl, wymiarowanie3d.pl
 10. W punkcie stacjonarnym Firma wykona usługę skanowania ciała Użytkownika – konieczną do wykonania Figurki. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania akceptacji tak wykonanego skanu potrzebnego do wykonania Figurki. Akceptacja skanu następuje za pośrednictwem Serwisu i jest równoznaczna z zawarciem umowy o wykonanie Figurki.
 11. Akceptując skan Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą przystąpienia do realizacji umowy przez Firmę przestaje mu przysługiwać prawo odstąpienia od umowy.
 12. Korzystający z Serwisu i / lub Usług Użytkownik i/lub Posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail (elektronicznych). Komunikaty elektroniczne mogą obejmować ogłoszenia o stosownych opłatach i cennikach, informacje o transakcjach i inne informacje związane z Serwisem i / lub Usługami.
 13. Firma może prowadzić promocje, w tym, ale nie tylko loterie i konkursy na zasadach określonych w odrębnych regulaminach(łącznie "Promocje"). Jeśli Firma prowadzi Promocję, warunki i reguły promocji będą zawarte w regulaminie ("Reguły Promocji") i będą zamieszczane na Stronie Serwisu w odpowiedniej osobnej zakładce.
 14. Cennik usług znajduje się w Serwisach https://wymiarowanie3d.pl/pl/cennik/ oraz http://www.3dfigurki.pl/pl/cennik/

 

§ 4

Odpowiedzialność użytkownika I POSIADACZA

 1. Użytkownik i Posiadacz jest odpowiedzialny za własne: informacje, opinie, wiadomości, publikacje zdarzeń, komentarze, zdjęcia, filmy, grafiki, dźwięki i inne treści lub materiały przesyłane, publikowane lub udostępniane w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu i / lub Usług.
 2. Nie wolno przesyłać, publikować ani udostępniać w Serwisie żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub jakimikolwiek innymi prawami własności intelektualnej bez wyraźnej zgody lub upoważnienia właściciela tych praw lub innych praw własności zastrzeżonych przez osobę trzecią.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, praw własności, naruszenia prawa do umowy, prawa do prywatności i innych dóbr osobistych osób trzecich lub reklamy lub jakiejkolwiek innej szkody wynikającej z jakiegokolwiek materiału przez siebie przesłanego i publikowane w Serwisie.
 4. Firma zastrzega, że wszelkie przesyłane pliki tekstowe, graficzne, zdjęcia i podobne udostępniane przez Użytkownika i Posiadacza jako ich prawa rzeczowe, materialne lub autorskie w związku z korzystaniem z Serwisu lub Usług są zamieszczane i przesyłane nie w celach komercyjnych i jawnie.
 5. Użytkownik oświadcza, że uczestniczy w Serwisie i korzysta z Usług dobrowolnie, niezależnie, na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z instrukcjami obsługi urządzenia i będzie się do nich stosował.

 

§ 5

Licencja

Z chwilą umieszczenia w Serwisie Firma uzyskuje od Użytkownika lub Posiadacza niewyłączną nieodwołalną, bezpłatną, nieograniczoną terytorialnie licencję (w tym prawo do sublicencji) w celu wykorzystania, reprodukowania, przetwarzania, adaptowania, publicznego wykonywania, publicznego wyświetlania, modyfikowania, przygotowania dzieł pochodnych, publikowania, przekazywania i rozpowszechniania każdego przesłanego przez Użytkownika lub Posiadacza materiału, a także upoważniać innych do korzystania z tych materiałów.

 

 

§ 6

Własność intelektualna

 1. Wszystkie znaki towarowe, nazwy i logo w Serwisie są własnością odpowiednich właścicieli. O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, wszystkie informacje i ekrany wyświetlane w serwisie i usługach, w tym w szczególności dokumenty, usługi, witryny, tekst, grafika, logo, obrazy i ikony, a także ich układ, są wyłączną własnością Firmy.
 2. Bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela praw autorskich, zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, retransmisja lub publikowanie materiałów zamieszczanych w Serwisie chronionych prawami autorskimi, chyba że jest to wymagane lub ograniczone obowiązującym prawem.

 

§ 7

Usługi płatne

 1. 1 Firma zastrzega, że korzystanie z części usług w Serwisie ma charakter płatny i może wymagać dodatkowego podania danych

 

 • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • inne wymagane
 1. Płatne usługi świadczone w Serwisie są dostępne po wykupieniu pakietu premium i zamieszczone w zakładce PREMIUM. Płatnymi usługami są:
  1. aplikacje mobilne
  2. inne dostępne w zakładce premium.
 2. Dla realizacji usługi Aplikacja Mobilna Tiger's World, która wchodzi w skład usługi Firmy na urządzeniu mobilnym wymagane jest posiadanie telefonu lub tabletu z systemami iOS lub Android.
 3. Korzystanie z serwisu następuje wyłącznie na koszt oraz ryzyko Użytkownika i Posiadacza.

 

§ 8

WSPÓŁPRACA Z SERWISEM

 1. Jeśli Użytkownik lub Posiadacz wysyła lub przekazuje jakiekolwiek komunikaty, komentarze, pytania, sugestie, opinie lub powiązane materiały do Firmy lub /i Serwisu, czy to listownie, e-mail, telefonicznie czy w inny sposób proponując lub zalecając zmiany w Serwisie, wszelkie Usługi lub Materiały, w tym, między innymi, nowe funkcje lub funkcje związane z usługami, wszystkie takie informacje są i będą traktowane jako poufne i nie zastrzeżone.
 2. Z chwilą przekazania informacji w sposób opisany w pkt. 1 powyżej Użytkownik i Posiadacz przekazuje Firmie wszelkie prawa i tytuły, a Firma może dowolnie używać wszelkich pomysłów, know-how, pojęć, technik lub innych praw własności intelektualnej i praw własności zawartych w przekazanym materiale, z prawem do rozwijania, wytwarzania, licencjonowania, wprowadzania do obrotu i sprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio produktów i usług przesłanych przez Użytkownika i Posiadacza. Firma nie jest zobowiązana do używania, wyświetlania, reprodukowania lub rozpowszechniania takich pomysłów, know-how, pojęć lub technik zawartych w przesłanym materiale, a Użytkownik i Posiadacz nie ma prawa zmuszać Firmy do takiego używania, wyświetlania, reprodukcji lub dystrybucji.

 

§ 9

Działanie Serwisu

Firma nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności finansowej, cywilnej, prawnej oraz administracyjnej, za szkody poniesione przez Użytkowników i Posiadaczy z powodu przerwy w dostępie Serwisu i usług wymiarowanie3d.pl, 3dfigurki.pl chyba, że wynika ona z winy Firmy.

 1. Firma zobowiązuje się przywrócić dostęp niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki.
 2. Użytkownik i Posiadacz zobowiązani są zabezpieczyć hasła Użytkownika lub Posiadacza konieczne do korzystania z Serwisu przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.
 3. Użytkownik i Posiadacz oświadczają, że przerwa w dostępie Serwisu i usług wymiarowanie3d.pl, 3dfigurki.pl bez żadnej odpowiedzialności Firmy może wystawić 1 raz w roku z uwagi na serwisowanie wewnętrzne bez konieczności informowania.

 

 

§ 10

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu korzystania z Serwisu niezbędne są:

- aktywne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron www

- aktywne połączenie z siecią Internet

- aktywne konto poczty elektronicznej

- włączenie w używanej przez Użytkownika i Posiadacza przeglądarce internetowej akceptacji plików Cookie

- prawidłowe zainstalowanie oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player oraz innych wskazanych w Serwisie

- w przypadku posiadania aplikacji mobilnej posiadanie telefonu lub tabletu z systemem IOS lub Android.

- Posiadacz musi umożliwić podłączenie urządzenia do prądu i internetu.

 

§ 11

Inne PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I POSIADACZA

 1. Użytkownik i Posiadacz jest uprawniony do korzystania z serwisu wymiarowanie3d.pl oraz 3dfigurki.pl w sposób zgodny z regulaminem i obowiązującym prawem dla danego kraju.
 2. Użytkownik i Posiadacz zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w serwisie wymiarowanie3d.pl oraz 3dfigurki.pl i nie udostępniania go osobom trzecim
 3. Użytkownik i Posiadacz po opłaceniu PREMIUM tj. abonamentu/pakietu ma prawo do korzystania z właściwych dla niego usług. Brak opłacenia abonamentu na kolejny miesiąc użytkowania spowoduje wygaśnięcie usług Serwisu z możliwością ich odblokowania po dokonaniu płatności.
 4. Użytkownik ma prawo płatnego odzyskania swoich danych tj. awatarów, wymiarów, porównywarek itp. po dokonaniu stosownej opłaty zgodnej z informacją podaną w Serwisie.
 5. ytkownikowi i Posiadaczowi nie wolno korzystać z serwisu wymiarowanie3d.pl oraz 3dfigurki.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Podczas korzystania z Serwisu i / lub Usług zobowiązuje się on w szczególności nie nadużywać swoich praw, nie nękać, grozić lub w inny sposób naruszać prawa innych osób fizycznych i prawnych. ytkownikowi i Posiadaczowi nie wolno w szczególności:
  1. używać mowy nienawiści lub języka w inny sposób obraźliwego;
  2. prowadzić nielegalnej działalności;
  3. używać obscenicznego lub wulgarnego języka
  4. przesyłać obrazów pornograficznych;
  5. przedstawiać aktów okrucieństwa wobec zwierząt;
  6. zamieszczać materiałów chronionych prawem autorskim lub znakami towarowymi bez wyraźnej zgody właściciela;
  7. rozpowszechniać wszelkich niechcianych lub niedozwolonych materiałów reklamowych lub promocyjnych, w szczególności tzw. "wiadomości śmieci", "spam", "łańcuszki", "systemów piramid" lub innych form tego rodzaju zachęty;
  8. używać dowolnego robota, pająka, zgarniaka lub innych zautomatyzowanych środków, aby uzyskać dostęp do Serwisu;
  9. podejmować wszelkich działań, które powodują nierozsądne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Serwisu;
  10. zmieniać opinii lub komentarzy zamieszczanych przez innych Użytkowników lub Posiadaczy w Serwisie.
 6. Ta lista zakazów zawiera przykłady i nie jest kompletna lub wyłączna. Firma i Serwis zastrzega sobie prawo do:

(a) zakończenia dostępu do konta, możliwości publikowania w Serwisie (lub korzystania z Usług)

(b) odmowy, usunięcia lub usunięcia wszelkich przesłanych materiałów, komentarzy, zdjęć i innych Z lub bez przyczyny i z lub bez wypowiedzenia, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu lub dla jakiegokolwiek działania, które Firma uzna za niezgodne z Regulaminem lub niszczące Serwis i działających na szkodę Serwisu.

 1. Firma może zgłaszać organom ścigania wszelkie działania, które mogą być niezgodne z prawem, oraz wszelkie raporty, które otrzymuje z takiego zachowania.
 2. Użytkownikowi i Posiadaczowi nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszającymi prawa Firmy, Serwisu lub osób trzecich.

 

§ 12

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące usług można składać na adres mail: itpromo@onet.pl w tytule wpisując „reklamacja”
 2. Reklamacje można składać również w formie pisemnej, na adres siedziby Firmy z dopiskiem: „Reklamacja“.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni (słownie: czternastu)
 4. Akceptując Skan do wydruku figurki3d Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą przystąpienia do realizacji umowy przez Firmę przestaje mu przysługiwać prawo odstąpienia od umowy, zwrotu pieniędzy.

 

 

§ 13

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownicy i Posiadacze uprawnieni są do korzystania z Serwisu na zasadach dozwolonych prawem i regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników i Posiadaczy jakichkolwiek praw do utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 3. Użytkownik i Posiadacz może korzystać z utworów tekstowych i graficznych i baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami prawa.

 

 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy - poza przypadkami określonymi w przepisach, o których mowa w pkt. 3 - zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części lub całości Serwisu.

 

§ 14

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści zawarte na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym pochodzą ze źródeł, które Firma uznaje za rzetelne i sprawdzone.
 2. Użytkownicy oraz Posiadacze ponoszą ryzyko związane z wykorzystaniem przez nich treści przedstawionych w Serwisie.
 3. Firma nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom zamieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które zamieszczają linki do Serwisu.

 

§ 15

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Udostępnianie Firmie danych pozwalających na określenie tożsamości Użytkowników i Posiadaczy ("danych osobowych") następuje w drodze dobrowolnych decyzji Użytkowników, a dane te są zabezpieczone i bezpieczne.

 

§ 16

DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika i Posiadaczy zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Użytkownik i Posiadacz mają wgląd w te dane, możliwość ich zmiany lub usunięcia.

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO −

informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

ul. Pietrusińskiego 10/3; 91-074 Łódź

Dane kontaktowe: itpromo@onet.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Łuczak tel. 786 152 201

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

przedstawiania ofert na towary i usługi oferowane przez Spółkę, świadczenia usług w zakresie

sprzedaży towarów, usług i wyrobów, rozpatrywania reklamacji oraz archiwizacji danych. (podstawa

z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. ochrona danych osobowych

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu przetwarzania danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Pani/Pana

żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d

RODO);

w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji

naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy

finansowej) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6

ust. 1 lit. f RODO);

w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją

naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu

określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym i na potrzeby Użytkownika/Posiadacza.

 • Część z Państwa danych osobowych (w tym wzrost, waga i informacje dotyczące aktywności fizycznej), o których mowa pkt. 5 powyżej, mogą być kwalifikowane jako szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie takich danych w celach, o których mowa powyżej.

 

Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

 1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
 2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
 3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
 4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania "skasowania" danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
  - cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
  - podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszym firmy,
  - wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
  - Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
  - konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  - dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszym firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasz firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
  - kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
  - uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
  - złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
  - Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
 6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
 7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

 

§ 17

COOKIES

 1. Firma używa technologii cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika i Posiadacza, dla celów statystycznych oraz w celu poznania preferencji Użytkowników i Posiadaczy dotyczących Serwisu.

 

§ 18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2018roku
 2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy i Posiadacze zostaną poinformowani z 3 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zmiana Regulaminu może wynikać z:
  1. zmiany katalogu usług świadczonych w Serwisie
  2. zmiany warunków świadczenia usług
  3. zmiany przepisów prawa lub zmiany wykładni tych przepisów